Privacyverklaring

Wanneer in deze privacyverklaring verwezen wordt naar Het Blauwe Kruis Brugge, wordt verwezen naar de VZW Het Blauwe Kruis Brugge, met maatschappelijke zetel te 8380 Brugge, Krinkelstraat 4 en met als ondernemingsnummer RPR Gent afdeling Brugge BE0415944512.

Wanneer u beroep doet op de diensten van Het Blauwe Kruis Brugge, vertrouwt u haar uw gegevens toe. Deze privacyverklaring wil u duidelijkheid bieden over de gegevens die Het Blauwe Kruis Brugge verzamelt, waarom Het Blauwe Kruis Brugge deze verzamelt en wat Het Blauwe Kruis Brugge hiermee doet. Hierbij wil Het Blauwe Kruis Brugge er u tevens op wijzen dat Het Blauwe Kruis Brugge steeds te uwer beschikking staat indien u aanpassingen wenst in de gegevens waarover Het Blauwe Kruis Brugge beschikt.

In deze privacyverklaring wordt uiteen gezet:

  • welke gegevens Het Blauwe Kruis Brugge verzamelt.
  • hoe Het Blauwe Kruis Brugge die gegevens gebruikt.
  • hoe u uw gegevens kunt laten aanpassen.
  • wanneer deze privacyverklaring van toepassing is.
  • hoe de naleving van deze privacyverklaring wordt gecontroleerd en hoe wordt omgegaan met klachten omtrent deze privacyverklaring.
  • hoe wijzigingen aan deze privacyverklaring worden gecommuniceerd.

1. Welke gegevens verzamelt Het Blauwe Kruis Brugge?

Uw gegevens worden in hoofdzaak verzameld voor het vaststellen van basisinformatie (zoals uw naam, uw adres) die Het Blauwe Kruis Brugge nodig heeft voor het verstrekken van de diensten waarvoor u op haar beroep doet.

Voor nagenoeg alle diensten van Het Blauwe Kruis Brugge dient u Het Blauwe Kruis Brugge vooraf uw belangrijkste identificatiegegevens mee te delen. Dit gebeurt via het inlezen van uw identiteitskaart. Deze gegevens worden opgeslagen in de databank van Het Blauwe Kr